Ceza İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

 Ceza İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Okunuyor Ceza İnfaz Yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

TBMM Genel Heyeti, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı’nda toplandı. Genel  Kurul’da, AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan, ‘Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülerek maddeleşti.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme şuraları tarafından mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası mukavelelerle belirlenen unsurlar çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin idare, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları ortasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi konusunda misyonlu ve yetkili olacak. Teklife nazaran ayrıyeten mahkumların ziyaret mühleti 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor, tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti hedefiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi gereken minimum bir aylık mühlet kaidesi kaldırılıyor.

YABANCI MAHKUMLARIN HUDUT DIŞI EDİLME SÜREÇLERİ

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde, hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak, bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığınca pahalandırılacak. Böylelikle, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi yahut cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu önlem, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

Bulundukları ceza infaz kurumundan öbür bir kuruma nakil talebinde bulunan mahkumların maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil masrafları alınmayacak.

Mahkumlar, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek adap ve asıllar çerçevesinde elektronik prosedürlerle de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlü tarafından resmi makamlara yahut savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki şahısların erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, mahkumun talebine nazaran posta yoluyla yahut elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

DİJİTAL MEKTUP DEVRİ

Kamu sisteminin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut hata işlenmesinin önlenmesi gayesiyle; terör kabahatleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatlerden mahkum olan yahut tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen yahut bu mahkumlar tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların dijital olarak kaydedilebilecek yahut fiziki olarak saklanabilecek. Bu mesajlara ait kayıt yahut dokümanlar, emeli dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak ve rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek. Silme yahut imha süreci Cumhuriyet savcısı  tarafından denetlenecek.

Evvelden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör hataları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen cürümlerden mahkum olan yahut tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumların yapacakları görüşmeler, kamu nizamının korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut kabahat işlenmesinin önlenmesi emeliyle kurum idaresi tarafından dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Kayıtlar, maksadı dışında kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya bahis edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silinecek. Silme süreci Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenecek.

BAYAN MAHKUMLARA ‘ÇOCUK KRİTERİ’ TEKLİF METNİNDEN  ÇIKARILDI

Öte yandan kamuoyunda tartışma yaratan kanunun 6’ncı hususunda yer alan düzenleme, teklif metninden çıkarıldı. Çıkarılan unsur şöyle:

“İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen bayan mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş yahut ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının kıymetlendirilmesi halinde cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilecek. Erteleme mühleti içinde zamanaşımı işlemeyecek. Çocuğun ölmesi yahut babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme mühleti içinde hükümlü hakkında taammüden işlenen bir cürümden ötürü kamu davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz edilecek.”

AK Parti’nin değişiklik önergesinin unsurun tekliften çıkarılma münasebetinde; ‘yeniden kıymetlendirilmek üzere teklif metninden’ sözlerine yer verildi. (DHA)

Yapılan Yorumlar